Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου: Δείτε τα 2 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκαν

Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου: Δείτε τα 2 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκαν

ροκηρύχθηκαν τα προγράμματα: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση- Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

1. «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο – Εστίαση- Εκπαίδευση»

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
• Στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45, 47)
• Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
• Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85, 88)

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκ. ευρώ για το σύνολο της χώρας.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € – 150.000 €
Επιδότηση: 50%

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων
3. Να έχουν κατ’ ελάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες δαπάνες:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα εξοπλισμός
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
• Μεταφορικά Μέσα
• Ψηφιακή προβολή
• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
• Δαπάνες μελετών / κατάρτισης / παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

Περίοδος Υποβολών
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 και καταληκτική η 19-4-2019.

2. «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 400 εκ. € για το σύνολο της χώρας.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €
Επιδότηση από 50% έως 65%
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
• Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά/κατασκευές) – www.espa.gr
• Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες δαπάνες
• Μηχανήματα / εξοπλισμός
• Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
• Συσκευασία – ετικέτα – branding
• Ψηφιακή προβολή
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες / τεχνικές μελέτες
• Μεταφορικά μέσα
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Χρόνος υλοποίησης εκπαιδευτικών σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Περίοδος υποβολών
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 6-2-2019 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.

About Μαρία Νικολοπούλου