Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Νέο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα και έχει αλλαγές

Νέο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα και έχει αλλαγές

Διευκρινίσεις δίνει νέο ΦΕΚ για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 900 ευρώ. Στο προηγούμενο, είχε δημοσιευτεί ο τρόπος που θα υπολογιστεί η βαθμολογία από την οποία θα προκύψουν οι δικαιούχοι των εκπτωτικών voucher, ωστόσο, σε νέα δημοσίευση αποσαφηνίζεται τι θα γίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας δικαιούχων.

Συγκεκριμένα το νέο ΦΕΚ με ημερομηνία 12 Μαΐου, μία μέρα αφότου άνοιξε η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr αναφέρει για τον χειρισμό των ισοβαθμιών:

«Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν τόσο ως προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία με βάσει τα ανωτέρω, όσο και σε όλα τα επιμέρους κριτήρια σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας, οι ισοβαθμούσες αιτήσεις λαμβάνουν την ίδια φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Αλλάζω θερμοσίφωνα: Τα εισοδηματικά κριτήρια για επιδότηση

iliakos thermosifonas neo fek

Δείτε το νέο ΦΕΚ αναλυτικά:

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/
49768/740 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω-
Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3049).
2 Καθορισμός των κανόνων και των κριτηρίων για
τον σχεδιασμό του δικτύου των τακτικών οδικών
υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταφο-
ρών, καθώς και των ελάχιστων απαιτήσεων που
πληρούνται κατά την εκτέλεση των δημοσίων
τακτικών υπεραστικών και αστικών μεταφορών
επιβατών, από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/52465/776 (1)
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/
49768/740 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτ-
λο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώ-
νω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3049).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει (Α’ 160).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών.» (Α’ 155).
10. Την υπό στοιχεία 51875/2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).
11. Την υπό στοιχεια 134453/23.12.2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ»
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/
26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης»
(Β’ 2857).
12. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)
«Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιμα-
τική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περι-
βάλλοντος» (Α’ 105).
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
12 Μαΐου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3164
34115

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34116 Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
13. Την υπο στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/08.05.2014
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
με τίτλο «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ ’’σχετικά
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184).
14. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη
διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργα-
νισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προ-
ϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς
επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).
15. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
16. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
19. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
20. Την υπ’ αρ. 173729/12.12.2014 κοινή υπουργική
απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-
2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).
21. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’1822) υπουργικής από-
φασης“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).
22. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις» (Α’ 61).
23. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και
εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ
936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016
(Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων.» (Β’ 2142).
24. Την υπ’ αρ. 37076/21.04.2023 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με
θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία
’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας’’» (ΑΔΑ: 9ΞΝΨ46ΜΤΛΡ-ΚΦΕ).
25. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3330/
27.03.2023 παροχή γνώμης για εγγραφή στο ΠΔΕ της
δράσης «Αντικατάσταση οικιακών συστημάτων παραγω-
γής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα».
26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/
13.04.2023 (Β’ 2557) κοινή υπουργική απόφαση σύμ-
φωνα με την οποία ορίζεται η «Ανακύκλωση Συσκευών
Α.Ε.» ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και
απόσυρσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού
νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα και καταβολής
της χρηματοδότησης.
27. Την υπ’αρ. 37973/25.04.2023 γνωμοδότηση της Ει-
δικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
28. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/45847/1135/
27.04.2023 εισήγηση (περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
29. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/49768/740/
04.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Προ-
κήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερ-
μοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β’ 3049).
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/
49768/740/04.05.2023 (Β’ 3049) κοινής υπουργικής

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34117Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
Αριθμ.151442 (2)
Καθορισμός των κανόνων και των κριτηρίων για
τον σχεδιασμό του δικτύου των τακτικών οδι-
κών υπεραστικών και αστικών επιβατικών με-
ταφορών, καθώς και των ελάχιστων απαιτήσεων
που πληρούνται κατά την εκτέλεση των δημοσί-
ων τακτικών υπεραστικών και αστικών μεταφο-
ρών επιβατών, από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4974/2022 «Διατά-
ξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδι-
κές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών
ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185),
(β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
(γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
(δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δημόσιες
επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και
την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ)
απόφασης με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», ως κατωτέρω:
Α. Η ενότητα 5.5 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«5.5. Υπολογισμός συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας – χειρισμός ισοβαθμιών
Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Βαθμολογία = (30% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (30% x K4)
Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε
περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν τόσο ως προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία με βάσει τα ανωτέρω,
όσο και σε όλα τα επιμέρους κριτήρια σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας, οι ισοβαθμούσες αιτήσεις
λαμβάνουν την ίδια φθίνουσα σειρά κατάταξης.
Α/Α Κριτήριο Βαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο όριο
κριτηρίου
Κατώτατο όριο
κριτηρίου
K1 Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά
μέλος της οικογένειας 30% 1.000(€)/άτομο
οικογένειας
30.000(€)/άτομο
οικογένειας
K2 ΑμεΑ 20% 1.000(€)/άτομο
οικογένειας
30.000(€)/άτομο
οικογένειας
K3 Μονογονεϊκή Οικογένεια 20% Ναι Όχι
K4 Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων 30% Τρία εξαρτώμενα
τέκνα και άνω 0
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%
Β. H υποενότητα με τίτλο “Περίοδος Υποβολής και αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης” της ενότητας 8
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έναρξη υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους θα ενεργοποιηθεί σταδιακά
και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 ως εξής:
– 11/5/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2
– 12/5/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4
– 13/5/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6
– 14/5/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
– 15/5/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.»
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/49768/740/04.05.2023 (Β’ 3049) κοινή υπουργική απόφαση
με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος ’’Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα’’ που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2023
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34118 Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
αριθμ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθμ. 1107/70 (EE L315 της
3.12.2007),
(ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114),
(στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
(ζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
(ια) της υπό στοιχεία Υ1/1.3.2023 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη», ιδίως της περ. (γ) της
παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής (Β’ 1181),
(ιβ) της υπ’ αρ. 102555/02-04-2023 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας,
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο»
(Β’ 2133).
2. Την υπ’ αρ. 150812/11.05.2023 εισηγητική έκθεση
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των κανόνων και των κριτηρίων για τον σχεδιασμό του
δικτύου των τακτικών οδικών υπεραστικών και αστικών
επιβατικών μεταφορών, καθώς και των ελάχιστων απαι-
τήσεων που απαιτείται να πληρούνται κατά την εκτέλεση
των δημοσίων τακτικών οδικών υπεραστικών και αστικών
επιβατικών μεταφορών, από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
Άρθρο 2
Παράμετροι σχεδιασμού
Οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο
σχεδιασμό των οδικών επιβατικών μεταφορών είναι οι
υφιστάμενες αλλά και οι αναμενόμενες μετακινήσεις, οι
οποίες διαμορφώνονται από τη συχνότητα και το σκοπό
μετακίνησης σε συνδυασμό με τους πόλους έλξης και
παραγωγής μετακινήσεων (υφιστάμενους και μελλοντι-
κούς). Τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων, η επιλογή
του μέσου μετακίνησης και του χρόνου μετακίνησης
(α) εντός αστικών περιοχών, (β) εντός Περιφερειακών
Ενοτήτων, (γ) εντός Περιφερειών και (δ) διαπεριφερεια-
κά, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα,
το σκοπό μετακίνησης, τη συχνότητα μετακίνησης και
τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των μετακι-
νουμένων. Συνεπώς, για τον καθορισμό των κανόνων
και κριτηρίων σχεδιασμού του δικτύου των γραμμών
(αστικών και υπεραστικών) απαιτείται ο προσδιορισμός
των παρακάτω παραμέτρων σχεδιασμού.
1. Κατηγορίες μετακινουμένων
α) Ο σχεδιασμός απαιτείται να εξυπηρετεί όλες τις
κατηγορίες μετακινουμένων που βρίσκονται σε κάθε
περιοχή που εφαρμόζεται. Οι κατηγορίες μετακινουμέ-
νων διαχωρίζονται (α) ανά σκοπό μετακίνησης, (β) ανά
συχνότητα μετακίνησης, (γ) ανά ηλικιακή ομάδα και (δ)
ανά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά μετακινου-
μένων. Η κατηγοριοποίηση των (γ) και (δ) είναι κοινές
για τις υπεραστικές και αστικές μετακινήσεις και είναι
οι ακόλουθες.
αα) Ηλικιακές ομάδες:
i. Έως 5 ετών
ii. 6-14 ετών
iii. 15-17 ετών
iv. 18-24 ετών
v. 25-59 ετών
vi. 60-75 ετών
vii. άνω των 75 ετών
Ο διαχωρισμός έχει προκύψει από την παραδοχή ότι, οι
δύο πρώτες κατηγορίες συνήθως συνοδεύονται (με την
πρώτη να μην καταλαμβάνει κάθισμα), η τρίτη και τέταρτη
κατηγορία στην πλειοψηφία τους είναι μαθητές/τριες-φοι-
τητές/τριες, η πέμπτη κατηγορία είναι στην πλειοψηφία ο
ενεργός επαγγελματικά πληθυσμός και τέλος, η τελευταία
κατηγορία συνήθως απαιτεί υποβοήθηση.
αβ) Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά:
i. Εάν κατέχουν δίπλωμα οδήγησης,
ii. Εάν διαθέτουν ιδιόκτητο όχημα ή όχι,
iii. Οικονομικά χαρακτηριστικά (ενεργός ή μη, κ.λπ.).
Ο διαχωρισμός προκύπτει από τη δυνατότητα χρήσης
εναλλακτικού μέσου μετακίνησης.
β) Υπεραστικές μετακινήσεις
Ανά την επικράτεια οι μετακινούμενοι στις υπερα-
στικές συγκοινωνίες διαχωρίζονται για το σκοπό και τη
συχνότητα μετακίνησης ως ακολούθως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34119Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
βα) Σκοπός μετακίνησης:
i. Εργασία – στο πλαίσιο της εργασίας
ii. Διοικητικές υπηρεσίες
iii. Ψώνια
iv. Αναψυχή-διασκέδαση
v. Διακοπές (Διαχωρίζεται από την αναψυχή-διασκέ-
δαση ως προς την χρονική διάρκεια)
vi. Για λόγους υγείας
vii. Βοήθεια προς τρίτους
ββ) Συχνότητα μετακίνησης:
i. Κάθε ημέρα (7 ημέρες την εβδομάδα)
ii. 3-5 φορές την εβδομάδα
iii. 1-2 φορές την εβδομάδα
iv. 1-2 φορές τον μήνα
v. Λιγότερο από 1 φορά το μήνα
vi. Μόνο αργίες ή/και Σάββατο-Κυριακή
γ) Αστικές μετακινήσεις
Σε όλες τις αστικές συγκοινωνίες (μικρών ή μεγάλων
πόλεων) οι μετακινούμενοι διαχωρίζονται για το σκοπό
και τη συχνότητα μετακίνησης ως ακολούθως:
γα) Σκοπός μετακίνησης:
i. Καθημερινή εργασία
ii. Στο πλαίσιο της εργασίας
iii. Διοικητικές υπηρεσίες
iv. Εκπαίδευση
v. Ψώνια
vi. Αναψυχή-διασκέδαση
vii. Για λόγους υγείας
viii. Βοήθεια προς τρίτους
γβ) Συχνότητα μετακίνησης:
i. Κάθε ημέρα (7 ημέρες την εβδομάδα)
ii. 3-4 φορές την εβδομάδα
iii. 1-2 φορές την εβδομάδα
iv. 1-2 φορές τον μήνα
v. 1 φορά τον μήνα
vi. Λιγότερο από 1 φορά το μήνα
vii. Μόνο αργίες ή/και Σάββατο-Κυριακή
2. Γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά
α) Στην Ελλάδα, λόγω της γεωμορφολογίας διακρίνο-
νται οι εξής περιπτώσεις γεωγραφικών – πληθυσμιακών
χαρακτηριστικών:
αα) Νησιωτικές περιοχές, οι οποίες όμως και αυτές με
τη σειρά τους διαχωρίζονται σε μικρές, μεσαίες και με-
γάλες, όπως και αντίστοιχα ανάλογα με τις πληθυσμιακές
μεταβολές ανά εποχή (δηλ. ποσοστιαία αύξηση κατά την
καλοκαιρινή περίοδο).
αβ) Ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές
αγ) Περιφερειακές Ενότητε ς με μεγάλες πόλεις (δηλ.
πόλεις με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων).
αδ) Λοιπές Περιφερειακές Ενότητες ενδοχώρας.
β) Για τις ανάγκες των μετακινήσεων (ιδιαίτερα των
υπεραστικών) ο γεωγραφικός διαχωρισμός είναι ο εξής:
βα) Ηπειρωτική Ελλάδα: Οδικές υπεραστικές μετακι-
νήσεις εντός Περιφέρειας και διαπεριφερειακές.
ββ) Νησιά μεγάλα: Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγο-
ρίες:
i. Νησιά που συνδέονται με λεωφορειακές γραμμές
με την ενδοχώρα, είτε με γέφυρα (όπως η Λευκάδα) είτε
με πορθμεία (όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά/Ιθάκη και
η Ζάκυνθος).
ii. Νησιά με ανεπτυγμένο δίκτυο οδικών μεταφορών,
χωρίς όμως λεωφορειακή σύνδεση με την ενδοχώρα
(όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος).
βγ) Κρήτη: Οδικές υπεραστικές μετακινήσεις εντός
Κρήτης και με συνδέσεις μέσω πορθμείων με την εν-
δοχώρα.
βδ) Εύβοια: Διαχωρίζεται από τα προηγούμενα νησιά
λόγω της εγγύτητας με την ενδοχώρα, όπου οι (λεωφο-
ρειακές) συνδέσεις γίνονται είτε με τη γέφυρα στη Χαλ-
κίδα, είτε με πορθμεία σε διάφορα σημεία.
βε) Νησιά μικρά: Όλα τα άλλα νησιά ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία.
3. Ζήτηση μετακινήσεων
α) Οι ανάγκες μετακινήσεων προκύπτουν από το σκο-
πό και τη συχνότητα των μετακινήσεων και αφορούν
το σύνολο του πληθυσμού, δηλαδή όλες τις ηλικιακές
ομάδες με όλα τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά.
β) Η ζήτηση για μετακινήσεις υπολογίζεται μετά από
εξειδικευμένες συγκοινωνιακές μελέτες της κάθε Περι-
φερειακής Ενότητας ή Αστικής Περιοχής. Η ζήτηση για
μετακινήσεις ανά χρονική περίοδο προσδιορίζεται για
όλους τους σκοπούς, για το σύνολο των μετακινουμένων,
ανά περίοδο του έτους και με βάση την προέλευση-προ-
ορισμό τους. Στον υπολογισμό των μετακινήσεων θα
υπάρχει πρόβλεψη και για την επόμενη 10ετία.
γ) Οι αστικές μετακινήσεις εξυπηρετούνται με τα δια-
θέσιμα μέσα μετακίνησης (ιδιωτικά, δημόσιας χρήσης,
μαζικής μεταφοράς) ή με το συνδυασμό τους. Οι ενδο-
περιφερειακές και διαπεριφερειακές μετακινήσεις εξυ-
πηρετούνται με τα διαθέσιμα μέσα μετακίνησης (οδικά,
σιδηροδρομικά, κ.λπ. ανάλογα με την προέλευση και τον
προορισμό) καθώς και με συνδυασμό αυτών.
4. Κόστος εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων
α) Το κόστος εκτέλεσης των δρομολογίων τακτικών
οδικών επιβατικών μεταφορών ορίζεται ως το κόστος
ανά χιλιόμετρο πολλαπλασιαζόμενο με τα χιλιόμετρα
της γραμμής πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των
δρομολογίων, σε ετήσια βάση.
β) Το κόστος ανά χιλιόμετρο προσδιορίζεται από (i)
την κατανάλωση καυσίμου, (ii) τον επιμερισμό του ετή-
σιου κόστους απόσβεσης κτήσης, συντήρησης, τελών
κυκλοφορίας και ασφάλισης του οχήματος τα οποία εί-
ναι ανάλογα του τύπου οχήματος, (iii) το ετήσιο κόστος
του οδηγού, και (iv) τα διαχειριστικά έξοδα (εισιτήρια,
πίνακες δρομολογίων, κ.λπ.).
γ) Το κόστος ανά χιλιόμετρο θα πρέπει να υπολογίζεται
ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα που αφορά.
5. Βιωσιμότητα δρομολογίων.
Η βιωσιμότητα των δρομολογίων ορίζεται ως προς το
οικονομικό αποτέλεσμα που αφορά το κόστος εκτέλε-
σης των δρομολογίων συνδυαζόμενο με τα έσοδα των
δρομολογίων. Τα έσοδα των δρομολογίων ορίζονται από
τις εισπράξεις των εισιτηρίων του επιβατικού κοινού των
δρομολογίων.
6. Αντίτιμο εισιτήριων
α) Η κατώτατη τιμή εισιτηρίων ανά δρομολόγιο ανά-
λογα με την προέλευση και τον προορισμό, καθορίζεται
βάσει του κόστους εκτέλεσης των δρομολογίων, ώστε
το δρομολόγιο να είναι οικονομικά βιώσιμο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34120 Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
Η ανώτατη τιμή εισιτηρίων ανά δρομολόγιο ανάλογα
με την προέλευση και τον προορισμό, καθορίζεται βά-
σει του κόστους εκτέλεσης των δρομολογίων πλέον του
εύλογου κέρδους. Σε περίπτωση που η κατώτατη τιμή
είναι μεγαλύτερη από την ανώτατη, τότε η μετακίνηση
δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.
β) Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να είναι ανταγω-
νιστική με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς που δύνανται
να εξυπηρετήσουν τις ίδιες μετακινήσεις.
7. Ελάχιστες απαιτήσεις κατά την εκτέλεση
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται
κατά την εκτέλεση των δημόσιων τακτικών οδικών υπε-
ραστικών επιβατικών μεταφορών είναι οι ακόλουθες:
α) Τα οχήματα να είναι άνετα, καθαρά και ασφαλή, να
διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις/πιστοποιή-
σεις και να τηρούν όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Οι οδηγοί των λεωφορείων να διαθέτουν όλα τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
γ) Οι στάσεις που ορίζονται στο δίκτυο να είναι σε
σημεία που:
γα) να παρέχουν άνεση και ασφάλεια στους επιβάτες
σε αναμονή,
γβ) η προσέγγιση και αποχώρηση των λεωφορείων να
γίνεται με ασφάλεια,
γγ) να μην δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας
στην υπόλοιπη κυκλοφορία κατά τη στάση των λεωφο-
ρείων.
δ) Το οδικό δίκτυο διέλευσης να διαθέτει ικανοποιη-
τικά γεωμετρικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά για
τη διέλευση των λεωφορείων.
Άρθρο 3
Σχεδιασμός τακτικών οδικών υπεραστικών
επιβατικών μεταφορών
1. α) Οι συγκοινωνίες πέρα από το να προσφέρουν
επιλογές στην κινητικότητα, επηρεάζουν την οικονομι-
κή δραστηριότητα και το επίπεδο ζωής. Ο συγκοινωνι-
ακός σχεδιασμός συνδέει τους στόχους της κοινωνίας
με την εξυπηρέτηση της κινητικότητας. Οι επιβατικές
μετακινήσεις πρέπει να εξυπηρετούνται με ασφάλεια
στο σύνολό τους και με ικανοποιητικό επίπεδο εξυπη-
ρέτησης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το
οδικό δίκτυο, τα κυκλοφοριακά του χαρακτηριστικά και
τους απαιτούμενους χρόνους πρόσβασης στις περιοχές
εξυπηρέτησης.
β) Για τις υπεραστικές επιβατικές μεταφορές ο σχεδι-
ασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι μετακινήσεις
επιβατών αφορούν:
βα) Τοπικές μετακινήσεις εντός Περιφερειακών Ενο-
τήτων
ββ) Μετακινήσεις Περιφερειακού επιπέδου
βγ) Μετακινήσεις διαπεριφερειακές
γ) Για όλες αυτές τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός του
δικτύου των τακτικών οδικών υπεραστικών επιβατικών
μεταφορών θα πρέπει να ικανοποιεί τους ακόλουθους
κανόνες και κριτήρια.
2. Κανόνες στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται
ο σχεδιασμός.
Ο σχεδιασμός του δικτύου τακτικών οδικών υπεραστι-
κών επιβατικών μεταφορών οφείλει να ικανοποιεί τους
ακόλουθους κανόνες:
α) Ο σχεδιασμός θα ακολουθεί τη μηνιαία διακύμανση
της ζήτησης των μετακινήσεων.
β) Εξυπηρέτηση του μέγιστου δυνατού αριθμού των
μετακινήσεων εντός της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ).
γ) Διέλευση τακτικής συγκοινωνίας από όλους τους
οικισμούς της ΠΕ με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων.
δ) Μεγιστοποίηση του ποσοστού πληρότητας των
οχημάτων (στην επιλογή του οχήματος εξυπηρέτησης).
ε) Το ύψος κομίστρου να είναι (κατά μέσο όρο) αντα-
γωνιστικό με το κόστος της μετακίνησης με άλλα μέσα
μετακίνησης.
στ) Οι γραμμές να είναι οικονομικά βιώσιμες.
ζ) Σύνδεση του διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας
με τα διοικητικά κέντρα των ΠΕ της ίδιας Περιφέρειας.
η) Σύνδεση του διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας
με άλλα διοικητικά κέντρα Περιφερειών (ανάλογα με τη
ζήτηση).
3. Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται από το σχε-
διασμό.
Ο σχεδιασμός του δικτύου τακτικών οδικών υπερα-
στικών επιβατικών μεταφορών οφείλει να ικανοποιεί τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) Ποσοστό εξυπηρέτησης μετακινήσεων άνω του
70% με τακτικά δρομολόγια.
β) Συχνότητα διέλευσης δρομολογίων εντός της ΠΕ
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από όλα τα χωριά
της ΠΕ.
γ) Ο τύπος και το μέγεθος των μέσων μεταφοράς πρέ-
πει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των υπό εξυπηρέ-
τηση μετακινήσεων με ποσοστό πληρότητας έως 85%.
δ) Για τη μετακίνηση εντός της ίδιας ΠΕ να αποφεύγο-
νται οι μετεπιβιβάσεις.
ε) Αν προβλέπονται μετεπιβιβάσεις για τη μετακίνηση
εντός της ΠΕ, αυτές να είναι οι ελάχιστες δυνατές και τα
δρομολόγια να είναι συντονισμένα για την ελαχιστοποί-
ηση του χρόνου αναμονής.
στ) Ενημέρωση επιβατικού κοινού του χρόνου διέλευ-
σης των λεωφορείων από κάθε στάση (εάν είναι δυνατό
σε πραγματικό χρόνο).
ζ) Χρονικός προγραμματισμός με βαθμό αξιοπιστίας
95%.
η) Προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με-
ταξύ διαφορετικών μέσων μετακίνησης.
θ) Οικισμοί με ελάχιστες μετακινήσεις (λιγότερες των
30 εβδομαδιαίως) που βρίσκονται εκτός σχεδιαζόμενου
δικτύου, θα εξυπηρετούνται από γραμμές διέλευσης σε
απόσταση μικρότερη των 2 χλμ.
4. Ο καθορισμός των ελαχίστων δρομολογίων θα πρέ-
πει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κάθε οικισμός με πληθυσμό άνω των 50 μονίμων
κατοίκων θα έχει σύνδεση με την πλησιέστερη πόλη ή
κωμόπολη (ανάλογα την ΠΕ) με την εξής διαβάθμιση
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης:
αα) Έως 30 μετακινήσεις εβδομαδιαίως: τουλάχιστον
2 ημερήσια δρομολόγια με χρονικό διαχωρισμό τουλά-
χιστον 4 ωρών για 3 ημέρες της εβδομάδας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34121Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
αβ) Μεταξύ 30 και 100 μετακινήσεων εβδομαδιαίως:
τουλάχιστον 2 ημερήσια δρομολόγια με χρονικό διαχω-
ρισμό τουλάχιστον 3 ωρών καθημερινά.
αγ) Μεταξύ 100 και 200 μετακινήσεων εβδομαδιαίως:
τουλάχιστον 3 ημερήσια δρομολόγια καθημερινά, και
2 ημερήσια δρομολόγια το Σάββατο και την Κυριακή.
αδ) Με περισσότερες από 200 μετακινήσεις εβδομαδι-
αίως: τουλάχιστον 4 ημερήσια δρομολόγια καθημερινά,
και 2 ημερήσια δρομολόγια το Σάββατο και την Κυριακή.
β) Σύνδεση των διοικητικών κέντρων των ΠΕ με το
διοικητικό κέντρο της ίδιας Περιφέρειας με τουλάχιστον
1 δρομολόγιο κάθε ημέρα.
γ) Σύνδεση του διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας
με άλλα διοικητικά κέντρα Περιφερειών ή Περιφερεια-
κών Ενοτήτων ως ακολούθως: Άνω των 30 μετακινήσε-
ων ημερησίως: τουλάχιστον 2 ημερήσια δρομολόγια με
χρονικό διαχωρισμό τουλάχιστον 5 ωρών.
5. Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων
δεν είναι οικονομικά βιώσιμη εφαρμόζοντας τους προα-
ναφερόμενους κανόνες και κριτήρια (αξιοποιώντας το
σχεδιασμό του δικτύου, τα βέλτιστα οχήματα (από πλευ-
ράς χωρητικότητας και τύπου), τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ
διαφορετικών λεωφορειακών γραμμών και μέσων μετα-
φοράς, κ.λπ.), αυτές θα χαρακτηρίζονται «άγονες». Οπότε,
θα σχεδιάζεται η εξυπηρέτηση των εν λόγω μετακινήσεων
εκ νέου με συγκεκριμένες γραμμές που καλούνται «άγο-
νες» και θα χορηγείται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλ-
λευσης και αποζημίωση. Ο σχεδιασμός της άγονης γραμ-
μής μπορεί να παρεκκλίνει από τους προαναφερόμενους
κανόνες και κριτήρια εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού και περιορίζοντας την παρεχόμενη
αποζημίωση. Η αποζημίωση προκύπτει ως συμπλήρωση
στα έσοδα που προκύπτουν από τις εισπράξεις των ει-
σιτηρίων (εύλογου αντιτίμου) των μετακινουμένων που
χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες γραμμές και υπολογί-
ζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του
ν. 4974/2022 και στο άρθρο 4 του ΕΚ 1370/2007.
6. Σε περίπτωση που στο δίκτυο συμπεριληφθεί πρό-
σθετη σύνδεση που δεν προκύπτει από τη ζήτηση των
μετακινήσεων, αλλά προκύπτει ως προώθηση συγκεκρι-
μένων δραστηριοτήτων ή ανάπτυξης περιοχών, αυτή δεν
θα μπορεί να χαρακτηριστεί άγονη.
Άρθρο 4
Σχεδιασμός τακτικών οδικών αστικών
επιβατικών μεταφορών
1. α) Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός συνδέει τους
στόχους της κοινωνίας με την εξυπηρέτηση της κινη-
τικότητας. Οι επιβατικές μετακινήσεις πρέπει να εξυπη-
ρετούνται με ασφάλεια στο σύνολό τους και με ικανοποι-
ητικό επίπεδο εξυπηρέτησης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη το οδικό δίκτυο, τα κυκλοφοριακά
του χαρακτηριστικά και τους απαιτούμενους χρόνους
πρόσβασης στις περιοχές εξυπηρέτησης.
β) Η περιοχή εξυπηρέτησης πρέπει να καλύπτει τις
ανάγκες μετακίνησης εντός της αστικής περιοχής και
από/προς εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομειακά κέ-
ντρα, διοικητικές υπηρεσίες, μεγάλους πόλους έλξης
μετακινήσεων εργαζομένων (π.χ. ΒΙ.ΠΕ) που βρίσκονται
εκτός αμιγούς αστικού ιστού αλλά εξυπηρετούν τις ανά-
γκες του (με συνέπεια η επιβατική κίνηση σε αυτούς τους
πόλους έλξης μετακινήσεων να προέρχεται από την
αστική περιοχή που εξυπηρετεί η αστική συγκοινωνία).
Επιπροσθέτως, ενδεχομένως οι αστικές μεταφορές να
καλύπτουν και μετακινήσεις μεταξύ της αστικής περιο-
χής με κοντινούς οικισμούς άρρηκτα συνδεδεμένους με
την αστική περιοχή.
γ) Ο σχεδιασμός των τακτικών αστικών επιβατικών
μεταφορών σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες κυκλοφο-
ρίας και στάθμευσης, κυρίως εντός αστικών κέντρων, και
πρέπει να επανεξετάζεται με μια συχνότητα τουλάχιστον
πενταετίας, δεδομένου ότι οι πολεοδομικές συνθήκες, οι
πληθυσμιακές πυκνότητες και οι ανάγκες μετακινήσεων
συνεχώς μεταβάλλονται.
δ) Ο σχεδιασμός του δικτύου των τακτικών αστικών
οδικών επιβατικών μεταφορών θα πρέπει να ικανοποιεί
τους ακόλουθους κανόνες και κριτήρια.
2. Κανόνες στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται
ο σχεδιασμός.
Ο σχεδιασμός του δικτύου τακτικών οδικών αστικών
επιβατικών μεταφορών οφείλει να ικανοποιεί τους ακό-
λουθους κανόνες:
α) Ο σχεδιασμός θα ακολουθεί την ωριαία, ημερήσια,
εβδομαδιαία και μηνιαία διακύμανση των μετακινήσεων.
β) Εξυπηρέτηση του μέγιστου δυνατού αριθμού των
μετακινήσεων.
γ) Χρόνος αναμονής στη στάση μικρότερος των 10’
λεπτών.
δ) Αποφυγή μετεπιβιβάσεων.
ε) Ο τύπος και το μέγεθος των μέσων μεταφοράς πρέ-
πει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των υπό εξυπηρέ-
τηση μετακινήσεων.
στ) Το δίκτυο να είναι οικονομικά βιώσιμο.
ζ) Το ύψος κομίστρου να είναι (κατά μέσο όρο) αντα-
γωνιστικό με το κόστος της μετακίνησης με άλλα μέσα
μετακίνησης.
3. Κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται από το σχε-
διασμό
Ο σχεδιασμός του δικτύου τακτικών οδικών αστικών
επιβατικών μεταφορών οφείλει να ικανοποιεί τα ακό-
λουθα κριτήρια:
α) Ποσοστό εξυπηρέτησης μετακινήσεων άνω του
75% με τακτικά δρομολόγια.
β) Το ποσοστό εδαφικής κάλυψης των λεωφορειακών
γραμμών να υπερβαίνει το 70% με μέγιστη απόσταση
περπατήματος 250 μ.
γ) Ενημέρωση επιβατικού κοινού του χρόνου διέλευ-
σης του λεωφορείου από κάθε στάση (εάν είναι δυνατό
σε πραγματικό χρόνο).
δ) Χρονικός προγραμματισμός με βαθμό αξιοπιστίας
95%.
ε) Για την πραγματοποίηση του 60% των μετακινήσεων
να μην απαιτούνται μετεπιβιβάσεις μεταξύ λεωφορείων.
στ) Εάν απαιτούνται μετεπιβιβάσεις μεταξύ λεωφορεί-
ων, αυτές να μην υπερβαίνουν τη μία ανά μετακίνηση
στο 80% των περιπτώσεων.
ζ) Αν προβλέπονται μετεπιβιβάσεις, τα δρομολόγια να
είναι συντονισμένα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου
αναμονής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34122 Τεύχος B’ 3164/12.05.2023
η) Ο τύπος (χωρητικότητα) του λεωφορείου να αντα-
ποκρίνεται στην επιβατική ζήτηση σε ποσοστό 120%.
4. Σε περίπτωση που η εξυπηρέτηση των μετακινή-
σεων δεν είναι οικονομικά βιώσιμη εφαρμόζοντας τους
προαναφερόμενους κανόνες και κριτήρια (αξιοποιώ-
ντας το σχεδιασμό του δικτύου, τα βέλτιστα οχήματα
-από πλευράς χωρητικότητας και τύπου, τις μετεπιβι-
βάσεις μεταξύ διαφορετικών λεωφορειακών γραμμών
και μέσων μεταφοράς, κ.λπ.), αυτές θα χαρακτηρίζονται
«άγονες». Οπότε, θα σχεδιάζεται η εξυπηρέτηση των εν
λόγω μετακινήσεων εκ νέου με συγκεκριμένες γραμμές
που καλούνται «άγονες» και θα χορηγείται αποκλειστικό
δικαίωμα εκμετάλλευσης και αποζημίωση. Ο σχεδιασμός
της άγονης γραμμής μπορεί να παρεκκλίνει από τους
προαναφερόμενους κανόνες και κριτήρια εξασφαλίζο-
ντας την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και περι-
ορίζοντας την παρεχόμενη αποζημίωση. Η αποζημίωση
προκύπτει ως συμπλήρωση στα έσοδα που προκύπτουν
από τις εισπράξεις των εισιτηρίων (εύλογου αντιτίμου)
των μετακινουμένων που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμέ-
νες γραμμές και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στις διατάξεις του ν. 4974/2022 και στο άρθρο 4
του ΕΚ 1370/2007.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2023
Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

About Μαρία Νικολοπούλου