Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ο Κων. Μιχόπουλος πρώην αστυνομικός και υποψήφιος Δ. Σ. αρθρογραφεί για την ανάγκη συγκρότησης Δημοτικής Αστυνομίας , στο Δήμο Κορινθίων

Ο Κων. Μιχόπουλος πρώην αστυνομικός και υποψήφιος Δ. Σ. αρθρογραφεί για την  ανάγκη συγκρότησης Δημοτικής Αστυνομίας , στο Δήμο Κορινθίων

 

Η ανάγκη συγκρότησης Δημοτικής Αστυνομίας , στο Δήμο Κορινθίων .

Η αύξηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής Αυτοδιοίκησης (συμμετοχή στην εφαρμογή

σχεδίων πολιτικής προστασίας, έλεγχος διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση,

έλεγχος και τήρηση των μέτρων για τη πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους

χώρους, κυκλοφορία πεζών , στάση και στάθμευση οχημάτων ), η ανάγκη αποκέντρωσης

της αντιεγκληματικής πολιτικής , έχουν ως αποτέλεσμα την επικουρικότητα και

αλληλοσυμπλήρωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής

Αστυνομίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον διαμορφώνονται δυο βασικά ρεύματα για τη Δημοτική

Αστυνόμευση

Α) Η ΄΄αυτόνομη κοινοτική αστυνόμευση ΄΄, όπου οι τοπικές δημοτικές κοινωνίες

θωρακίζονται με οργανωμένα σώματα Δημοτικής Αστυνόμευσης ( Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία ,

Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία ), που αποβλέπουν στην αποτελεσματική προστασία των τοπικών

κοινωνιών , ώστε να αναπληρώνεται το έλλειμα ασφαλείας από την μικρή και μεσαία

εγκληματικότητα .

Β) Η ΄΄επικουρικότητα των Υπηρεσιών΄΄ . Επειδή η χώρα μας έχει μικρή παράδοση στο θέμα

της Δημοτικής Αστυνόμευσης, , η Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να λειτουργεί επικουρικά

και συμπληρωματικά ως προς την Ελληνική Αστυνομία, αφού , σύμφωνα με το το Ν 5003

/2022, η Δημοτική Αστυνομία δεν αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της

Αστυνόμευσης , εντός των διοικητικών ορίων του κάθε Δήμου , αλλά δρα επικουρικά με

την Ελληνική Αστυνομία .

Καθήκοντα Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Δημοτική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των δημόσιων χώρων της πόλης,

την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της, καθώς και για την γενική ασφάλεια των πολιτών.

 

Ιδρύθηκε το 2002 με το Προεδρικό Διάταγμα 23/2002 – ΦΕΚ 19/Α/7-2-2002. Οι

αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας, στελέχωσης και δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας

ορίζονται από το Νόμο 3731/2008 («Αναδιάρθρωση της Δημοτικής Αστυνομίας και

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»)

 

Η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε το 2013 για να ανασυσταθεί το 2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-

05-2015, άρθρο 19)

 

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Σύμφωνα με το νόμο 3731/2008 ως αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας νοούνται οι

εξής διαδικασίες:

 

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την

αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές

 

κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των

διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές

κανονικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για την χρήση των αλσών και των

κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και

λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζώο-πανηγύρεων, των

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων

Ελέγχει στην τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές

αγορές

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον

έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων

τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές

αποφάσεις, από τις δημοτικές αρχές.

Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής

περιφέρειας του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται

από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι

δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών

Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε

κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και

στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του

ν.2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την

εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους

πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια

χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται,

παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό

Σώμα, κατά περίπτωση.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με

υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στα τμήματα του

εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η

αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση της

επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα,

ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα κατά

περίπτωση.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που

εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν

υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφαλείας

και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

 

Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων

Ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,

επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για

τις οποίες αρμόδιος για χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,

λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για

τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία

μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.

Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.

Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους χώρους

προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τις δημοτικές αρχές για

δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία

των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των

κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων

από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό

Κανονισμό.

Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων,

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων

αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές αρχές.

Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας

Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής

νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση

τιμοκαταλόγων και δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις

περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του

ΕΟΤ.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και

των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των

καταστημάτων τροφίμων.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις

που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών

μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

Προστατεύει τη δημοτική περιουσία

Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την

έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και

 

συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση

βεβαίωσης μόνιμης

Η Δημοτική Αστυνομία σήμερα.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης

και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας , αρχές του 2023, άναψε «πράσινο φως» για την

κατανομή 1.000 κενών οργανικών θέσεων ανά δήμο και κατηγορία εκπαίδευσης. Οι θέσεις

αυτές προέκυψαν μετά από αντίστοιχα αιτήματα των δήμων που κλήθηκαν από το

υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλλουν μετά την ψήφιση τον περασμένο Δεκέμβριο του

νόμου 5003/22 για την αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας.

 

Έτσι με όλες τις παραπάνω διαδικασίες άνοιξε ο δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών

πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 1.213 νέων δημοτικών αστυνομικών στους ΟΤΑ εκπαιδευτικών

κατηγοριών ΔΕ (Δευτεροβάθμια), ΠΕ (Πανεπιστημιακή) και ΤΕ (Τεχνολογική), καθ ότι στις

παραπάνω χίλιες (1000) κενές θέσεις θα προστεθούν άλλες 213 θέσεις που εγκρίθηκαν

τον περσινό Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων .

 

Η εγκριτική αυτή απόφαση αναμένεται να κοινοποιηθεί στο σύνολο των δήμων της χώρας,

ενώ παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά στο

ΑΣΕΠ προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη της προκήρυξης μέσω του ετήσιου

προγραμματισμού προσλήψεων. Εκτιμάται ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μετά τον

Σεπτέμβριο του φετινού έτους. δεδομένου του παγώματος των διαδικασιών προσλήψεων

την περίοδο των εθνικών εκλογών , που προηγήθηκαν.

 

Με βάση την ΚΥΑ, η κάλυψη των οργανικών θέσεων θα γίνει σε 137 δήμους της χώρας , με

διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί .

Έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Κορινθίων .

Με βάση τον πληθυσμό του Δήμου Κορινθίων , ο Δήμος θα μπορούσε να έχει στην

Υπηρεσία του, τριάντα (30) δημοτικούς Αστυνομικούς, που θα διατίθενταν για τις ανάγκες

της Δημοτικής Αστυνόμευσης. Δυστυχώς όμως η Δημοτική αρχή, για λόγους που μόνο αυτή

γνωρίζει δεν ζήτησε θέσεις Δημοτικών Αστυνομικών για τη στελέχωση της Δημοτικής

Αστυνομίας Κορίνθου, σε αντίθεση με τον όμορο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων

Θεοδώρων, αλλά και άλλων Δήμων της ΠΕ Πελοποννήσου, όπως οι δήμοι, Καλαμάτας ,

Μεσσήνης και Άργους Μυκηνών.

Ευελπιστώ , ότι η νέα Δημοτική αρχή ΄΄ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΄΄ , θα ασχοληθεί

διεξοδικότερα με το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας, αφού η δημιουργία της μόνο

θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει στο Δήμο Κορινθίων.

 

Δείτε το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Μιχόπουλου

Κ. Μιχόπουλος : Η μόνη φιλοδοξία μου είναι να προσφέρω στον τόπο και μπορώ να φανώ χρήσιμος και  παραγωγικός

About Μαρία Νικολοπούλου