Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ECORAP A.E.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Εργοστάσιο
Τηλέφωνο: 2741056001
Φαξ: 2741056080
Email: eco@rap-sa.gr
Ιστοσελίδα: www.ecorap.gr

Διεύθυνση: Θέση Κοκορέτσα, δ.δ Μπολατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας
T.K 200 06, Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
Γραφεία
Τηλέφωνο: 2741074488
Φαξ: 2741074089
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσης 5, T.K 20100, Κόρινθος
Η ECORAP AE ιδρύθηκε το 2008 από τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη Ραψωματιώτη, με αντικείμενο, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ, την διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην θέση Κοκορέτσα, δ.δ Μπολατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η εταιρεία αναλαμβάνει εργολαβικά την συλλογή, μεταφορά και την ορθολογική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς λειτουργεί ιδιόκτητο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με τη συνεργασία των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το οποίο συνδυάζει μηχανικό διαχωρισμό και χειρωνακτική διαλογή επί μεταφορικών ταινιών. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 18.600 τν/έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5656/27-12-2010 Απόφαση έγκρισης περιβαντολλογικών όρων.
Για την συγκεκριμένη δραστηριότητα η ECORAP AE, η οποία διαθέτει τις κατάλληλες Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Προσωρινής Εναπόθεσης και Διαχείρισης, καθώς και την άδεια λειτουργίας για την διαχείριση αστικών αποβλήτων, συνεργάζεται ήδη με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και έχει ενταχθεί στο εγκεκριμένο με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 106453/2003 (ΦΕΚ 391/08) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης-Ανακύκλωση (ΣΣΕΔΑ).
Παράλληλα, οι εταίροι της εταιρίας διαθέτουν την ΡΑΠ ΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ σε όμορο οικόπεδο η οποία έχει ήδη αδειοδοτηθεί για λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης, δυναμικότητας 19,9 τον/ημ. προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων (από το ΚΔΑΥ) και 49,9 τον/ημ. από μη επικίνδυνα απόβλητα (κλαδέματα, υπολείμματα καλλιεργειών-κήπων, οργανικά απόβλητα βιομηχανιών κτλ)
Επίσης οι εταίροι διαθέτουν και την Ραψωματιώτης Παν. – Ραψωματιώτης Δημ. ΟΕ η οποία έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την δημιουργία οικολογικού Πράσινου Σημείου με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης έως 999 τόνους στερεών και 200 τόνους υγρών αποβλήτων. Έχει δε υπογράψει συνεργασία με την Β΄θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας και έχει ήδη τοποθετήσει κάδους στις σχολικές μονάδες για συλλογή τηγανέλαιου και Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών.
Το δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει εργατικό προσωπικό (διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, χειριστές μηχανημάτων), διοικητικό προσωπικό (γραμματέα, λογιστής) και επιστημονικό προσωπικό (εργοδηγός, τεχνολόγος γεωπόνος, πολιτικός μηχανικός).
Οι εγκαταστάσεις της ECORAP AE αποτελούνται από στεγασμένο χώρο 2,5 στρεμμάτων σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων, ενώ παράλληλα οι μέτοχοι της εταιρείας διαθέτουν σε όμορη έκταση επιπλέον έκταση 18,5 στρεμμάτων με επιπλέον στεγασμένους χώρους έκτασης 3 στρεμμάτων. Στους χώρους αυτούς λειτουργεί εργαστήριο ελέγχου ποιότητας προϊόντος 30 m² με το πλέον βασικό απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως Η/Υ, πάγκοι εργασίας, ζυγαριές, μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, αναδευτήρες και λοιπό εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα.
Για τις ανάγκες της η εταιρείας διαθέτει αποθηκευτικό εξοπλισμό όπως κάδους, Containers, κτλ, καθώς και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό όπως φορτηγά οχήματα, περονοφόρα, φορτωτή, πρέσσα, κ.α

slider

ecorap1

ecorap2

10686941_843343335709904_6002503690625010458_n

ecorap

logos-adv

images

WebBanner_300x250